VALKÓI KÖNYVTÁR

VALKÓI KÖNYVTÁR

VALKÓ KÖNYVTÁRI, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY Tovább, a teljes tartalom megtekintéséhez.

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Történelmei képek, iratok és nevezetességeink! Tovább, a teljes tartalom megtekintéséhez.

 

TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK (OKTÓBER 27.) (23/10/27)

2017. október 28. szombat

(Last Updated On: )

[1]

1485. október 27.

Meghal Agricola német humanista író

Heidelbergben meghal Rudolf Agricola, latinul alkotó német humanista író. A korai német humanizmus nagy hatású képviselője volt. Fő muve A dialektikáról című három kötetből álló filozófiai írása. Mint pedagógus a humanista műveltség elterjesztésén fáradozott. Jelentős kommentárokat írt Cicero és Seneca műveihez. Hangsúlyozta az anyanyelvi oktatás és a természettudományok tanításának fontosságát.


[2]

1505. október 27.

Meghal III. Iván orosz cár

II. Vaszilij nagyfejedelem fia, apja halála után, 1462-ben lépett trónra. Fő feladatának az orosz földek egyesítését, Novgorod megszerzését tartotta. Eloször 1471-ben vonult Novgorod ellen. A hadjáratban több fejedelemség seregei vettek részt, s teljes győzelmet arattak a novgorodi hadsereg felett. Moszkva ezután békeszerződést kötött a novgorodi bojárokkal, de 1477-ben ismét Novgorod ellen vonult, amelynek kormányzata kénytelen volt békét kérni Ivántól, aki viszont kikötötte, hogy a novgorodi állam területén is be kell vezetni azt a rendszert, amely a moszkvai központosított állam területén volt érvényben. Novgorod elfogadta a feltételt. Az egyesített orosz állam fennhatósága alá került Karélia is, 1472-ben pedig Moszkvához csatolták Nagy Permet, majd a trevi fejedelemséget. A megerősödött Moszkva 1480-ra azonban új kihívással találta szembe magát, az Arany Horda Oroszország leigázására készült. Iván azonban sikerrel szállt szembe a tatárokkal, s ezzel történelmi tettet hajtott végre.


 [3]

1612. október 27.

A lengyelek kapitulálnak Moszkvában

A lengyelek moszkvai kapitulációjával meghiúsul III.(Vasa) Zsigmond lengyel király terve az orosz trón elfoglalására. III. (Vasa) Zsigmond 1610. február 14-én szövetséges kötött a Romanovokkal, amely szerint fia, Ulászló lesz az orosz cár. 1610 nyarán IV. Vaszilij cár (1606. V. 17.) súlyos vereséget szenved a lengyelektől, és fogságba esik. Zsigmondot azonban katonai ereje arra késztette, hogy a trónra saját maga tartson igényt, s így Oroszországot, Lengyelországot-Litvániát közösen kormányozhassa. Zsigmond támadása szolgált ürügyül egy orosz népfelkeléshez, amely a lengyelek kapitulációjával végződött (1613. II. 17.).


[4]

1613. október 27.

Váradon megölik Báthori Gábort


[5]

1657. október 27.

Portai követség érkezik Gyulafehérvárra


[6]

1676. október 27.

A Porta és Lengyelország békét köt


[7]

1687. október 27.

Apafi Mihály biztosa, Teleki Mihály és Lotaringiai Károly Balázsfalván szerződést írnak alá


[8]

1705. október 27.

Megkezdődnek a béketárgyalások I. József és II. Rákóczi Ferenc megbízottai között


[9]

1716. október 27.

Meghal Bethlen Miklós erdélyi államférfi és emlékiratíró

Kisbunban született 1642. szeptember 1-jén. A heidelbergi, az utrechti és a leideni egyetemen történelmet, filozófiát, teológiát és irodalmat tanult, járt Franciaországban és Angliában is. Hazatérése után Zrínyi Miklóssal részt vett a tragikus végű vadászaton, s leírta a gróf halálát. Az 1680-as években fontos szerepet játszott Erdély politikai életében. Részt vett az Erdély és a magyar királyság közötti megegyezésére irányuló diplomáciai akciókban. A XVII. század utolsó évtizedében sokoldalú közigazgatási, pénzügyi és a református egyház érdekében álló tevékenységet fejtett ki. Volt Kővár kapitánya, sőt Máramaros vármegye főispánja és a fejedelmi tanács tagja is. 1691-től erdélyi főkancellárként működött, s jelentős része volt az Erdély autonómiáját biztosító Diploma Leopoldinum kiadásában. 1704-ben az Erdély önállóságának visszaállításáért írt röpirata miatt – nem először – elítélték. Később felmentették, de Bécset haláláig nem hagyhatta el. Írói hírnevét nagy terjedelmű, rabságban írt önéletírásával szerezte, amely nemcsak irodalmi remekmű, de értékes történelmi forrás is.


[10]

1736. október 27.

Megszületett James Macpherson skót költő

Szülővárosában, Ruthven-ben tanított, és itt ismerkedett meg a felföldi őslakók nyelvével, a gaellel. 1760-ban kiadott néhány költői töredéket `A Skót Felföldön gyűjtött ősi költői töredékek` címmel. A kiadvány olyan nagy sikert aratott, hogy a következő évben közadakozásból gyűlt pénzen hosszabb gyűjtőútra indulhatott. Ennek eredményeként 1762-ben meg is jelent `Fingal ősi epikus költemény hat könyvben, valamint számos más költemény Ossziántól, Fingal ír király fiától gael nyelvből fordítva`. Később bebizonyosodott, hogy az Osszián-dalok nagy részét ő költötte, s nem eredeti gyűjtések. Az 1760-as évek végén Amerikában járt, mint Nyugat-Florida kormányzójának magántitkára, majd hazatérése után különféle állami hivatalokat töltött be, 1770-1780 között parlamenti képviselő volt. Prózában lefordította az Iliászt, s jelentős forrásértékű történelmi művet írt Nagy-Britannia titkos történetéről. Belville-ben hunyt el 1796. február 17-én.


[11]

1787. október 27.

Meghal Bielz Mihály erdélyi szász természetkutató

Nagyszebenben ő alapította az első erdélyi kőnyomdát, s főként térképeket sokszorosított. Barabás Miklós is tőle sajátította el a litografálást. 1848-ban megalapította az erdélyi természettudósok társaságát, amelynek haláláig elnöke is volt. Tudományos munkássága során csigákkal és kagylókkal foglalkozott.


[12]

1806. október 27.

Napóleon elfoglalja Berlint

A porosz városban hirdette meg november 21-én az Anglia elleni kontinentális zárlatot, amely a francia és a német ipar fellendülését eredményezte.


[13]

1906. október 27.

Hazahozzák II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona, és Thököly Imre hamvait

Országos ünnepségek közepette hozták haza II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona, Thököly Imre és néhány bujdosó hamvait Törökországból. A vonat Orsováról érkezett a fővárosba, majd egynapos ünnepség után ért céljához Kassára. Itt Rákóczit és Zrínyi Ilonát 29-én a dómban, 30-án Thökölyt a késmárki evangélikus templomban helyezték örök nyugalomra. A Rákóczi- és Kossuth-emigráció a Habsburgok törvényes uralkodása kétségbevonásának volt szimbóluma évtizedeken át. A Rákóczi-emigráció tajgait hamvainak hazahozatala viszont a nemzet és a király között, a koalíció által közvetített újabb megbékélés jelképének lett feltüntetve. Jótékony hallgatásba burkolták a tényt: a hazahozatalhoz az engedélyt még Tisza István kormánya szerezte meg Ferenc Józseftől.


[14]

1926. október 27.

Megszületett Harry Robbins Haldeman amerikai politikus

Az ún. `Watergate-ügy` egyik főszereplője Los Angeles-ben látta meg a napvilágot. Politikai tevékenységét Richard Nixon kampányvezéreként kezdte, majd annak elnökké választása után ő lett a Fehér Ház politikai apparátusának főnöke. 1972. június 17-én, a Demokrata Párt országos bizottságának irodájában (Watergate-épület) őrizetbe vettek öt személyt: különböző lehallgató-készülékeket és fényképezőgépeket találtak náluk. Kiderült, hogy a szálak a republikánusok uralta Fehér Házba vezetnek. Haldeman vezetésével az elnöki hivatal a következő hónapokban mindent megtett, hogy az egyre dagadó botrányt – akár törvénytelen eszközökkel is – eltussolja. Végül 1973-ban ő és John Ehrlichman elnöki tanácsadó mégis távozni kényszerült hivatalából. Később `összeesküvés és az igazságszolgáltatás akadályoztatása` címén elítélték őket, s ő tizennyolc hónapig ült börtönben. Nyers, parancsolgató modora miatt a Fehér Ház `poroszának` nevezték, s azt mondták róla, hogy főnöke védelmében `berlini fallal` vette körül a Fehér Házat. Santa Barbara-ban hunyt el 1993. november 12-én.


[15]

1934. október 27.

Mao Ce-tung megkezdi a hosszú menetelést

A kínai kommunisták Mao Ce-tung vezetésével megkezdik legendássá vált hosszú menetelésüket, egy 12 000 km-es úton Csianghszi tartományból a Kína északnyugati részében fekvő Senhszi tartományba. A hosszú menetelés egy teljes évet vesz igénybe, s hegyi hágókon és sztyeppéken keresztül vezet. A kommunisták 1931-ben Csianghsziben Kínai Szovjetköztársaságot alapítottak, forradalomi közigazgatást vezettek be, s felosztották a nagybirtokosok birtokait a kisparasztok között. A Csang Kaj-sek vezette nankingi kormány, amely 1927-ben szakított a kommunistákkal, a kommunista köztársaságot fenyegetésként értelmezte, s több hadjáratot vezetett a kommunisták ellen. A kommunisták kezdetben, a jobb taktikájuknak köszönhetően, legyőzték a kormány csapatait, Csang Kaj-sek hadserege csak az ötödik hadjáratban győzött. A Vörös Hadseregnek azonban sikerült visszavonulnia.


[16]

1979. október 27.

Saint Vincent szigete függetlenné válik

A Föld egyik legkisebb állama a Karib-tenger térségében található, a Kis-Antillákhoz tartozó Saint Vincent sziget és a közel 600 szigetecskéből álló Grenadine-szigetcsoport alkotja. A szigetek legkorábbi ismert őslakói az arawakok voltak, akiket késobb a karib-indiánok követtek. Kolumbusz 1498. január 22-én fedezte fel a Saint Vincent szigetet, amelyre a 17-18. században francia, angol és holland telepesek is érkeztek, és a cukornád-ültetvényekre Afrikából négereket is behurcoltak. A terület 1627-ig a karib-indiánok ellenőrzése alatt maradt, bár a franciák és az angolok is igényt tartottak rá. 1783-ban a szigetcsoport Anglia birtoka lett, s 1969. október 27-én nyilvánították a brit Nemzetközösség társult államává, majd pontosan egy évtizeddel később, 1979. október 27-én elnyerte teljes függetlenségét. Ma is a brit Nemzetközösség tagja.


[17]

1980. október 27.

Meghal Kovács Imre

New York-ban meghal Kovács Imre író, politikus, a Nemzeti Parasztpárt egyik alapítója. Az 1930-as években bekapcsolódott a falukutató mozgalomba, csatlakozott a népi írókhoz, majd részt vett a Márciusi Front munkájában. Szociográfiai munkáiban (például A népi forradalom, A parasztéletforma csődje) és szépirodalmi műveiben egyaránt bírálta a társadalmi rend visszásságait. 1939-ben részt vett a Nemzeti Parasztpárt megalakításában. A pártban a kommunista pártnak behódoló szárnnyal szemben a belpolitikában a haladó, független, demokratikus Magyarország fennmaradása mellett, míg a külpolitikában az igazságos, etnikai határokon alapuló békekötés mellett szállt síkra. Amikor a megszálló szovjet hatalom felszámolta a kialakulóban lévő magyarországi demokráciát, neki is emigrálnia kellett. Néhány évi európai tartózkodás után Amerikában telepedett le. Az emigrációban is mindent megtett, hogy a világ figyelmét Magyarországon tartsa.


[18]

1991. október 27.

Jugoszláv bombák csapódnak Barcs térségébe

[19]

1991. október 27.

A türkmén parlament kimondja a köztársaság függetlenségét

A mai Türkmenisztán területét az i. e. VI. században a perzsák, majd két évszázaddal később a makedónok hódították meg. A VII-VIII. században arab fennhatóság alá került, ekkor terjedt el az iszlám hit. Az arabok után a Tárhida, a Számánida, majd a Szeldzsuk Birodalom része volt a terület, a XIII. században pedig mongol uralom alá került. 1868 és 1885 között Oroszország vette birtokába. 1918-ban megalakult a Turkesztáni Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság, 1920-ig a fehérek uralták a területet. 1924-ben a Szovjetunió tagállama lett Türkmén Szovjet Szocialista Köztársaság néven. 1990. augusztus 23-án Türkmenisztánt önálló nemzeti állammá kiáltották ki. Az 1991. október 26-i népszavazáson a választópolgárok 94 százaléka a függetlenségre szavazott, majd október 27-én a parlament kimondta a Türkmén Köztársaság függetlenségét. 1991. december 21-én az ország csatlakozott a Független Államok Közösségéhez, 1992 márciusában az ENSZ tagállama lett, 1995-től pedig az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) tagja is. 1993-ban Türkmenisztán nem értett egyet a FÁK bizonyos központosító törekvéseivel, és megtagadta a gazdasági uniót szorgalmazó nyilatkozat aláírását. Ellensúlyozásként a többi közép-ázsiai köztársasággal közös piac kialakítását határozták el.


[20]

1991. október 27.

Lengyelországban szabad parlamenti választásokat tartanak

A több mint 27,6 millió választópolgár 7019 képviselőjelölt és 613 szenátorjelölt között választhatott. Tíz párt állított jelöltet valamennyi választókerületben, és 27 indult országos listával. A hivatalos végeredmény szerint a Demokratikus Unió lett az első és 62 helyet szerzett a Szejmben. A lengyel parlament alsó házában a Demokratikus Baloldal Szövetsége 60 helyhez jutott, míg a Katolikus Választási Akció 49-hez. A 460 tagú Szejmbe, részben a komplikált választási rendszer következményeként, 28 politikai párt és csoport küldhetett képviselőt, közülük 11 párt rendelkezett egy képviselői hellyel. (A Szolidaritásból kinőtt erők pártjai a szavazatoknak 28 százalékát tudták megszerezni.)


[21]

1992. október 27.

A magyar és csehszlovák felek vállalták, hogy az országok közötti jogvitát közösen a Hágai Nemzetközi Bíróság elé tárják, s ítéletéig átmeneti vízmegosztást alkalmaznak


[22]

1995. október 27.

Gödöllőn ünnepélyesen harckocsit semmisítenek meg

Gödöllőn ünnepélyesen megsemmisítették az 510. magyar harckocsit. Ez volt annak a gépparknak az utolsó darabja, amelyre Magyarország 1990-ben Párizsban az Európai Hagyományos Fegyveres Erőkről szóló szerződésben vállalt kötelezettséget. A békefolyamatok erősítését célzó fegyverzetcsökkentési aktus keretében összesen 510 magyar harckocsit küldtek az olvasztókba.


múlt-kor.hu

©2017 idStudio & SMThemes.com  oldal info: [email protected]