VALKÓI KÖNYVTÁR

VALKÓI KÖNYVTÁR

VALKÓ KÖNYVTÁRI, INFORMÁCIÓS ÉS KÖZÖSSÉGI HELY Tovább, a teljes tartalom megtekintéséhez.

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

Történelmei képek, iratok és nevezetességeink! Tovább, a teljes tartalom megtekintéséhez.

 

TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK (OKTÓBER 7.) (23/10/07)

2017. október 9. hétfő

(Last Updated On: )

[1]

1411. október 7.

Zsigmond király Pozsonyban eljegyzi kétéves leányát, Erzsébetet a 14 éves V. Habsburg Albert osztrák herceggel


[2]

1555. október 7.

I. Szulejmán újból elrendeli az erdélyieknek, hogy hozzák vissza János Zsigmondot


[3]

1571. október 7.

A török hajóhad vereséget szenved Lepantónál az egyesült spanyol, velencei hajóhadtól


[4]

1598. október 7.

Báthori Zsigmond újabb béketárgyalásokat kezdeményez Szaturdzsi Mehmed szerdárral


[5]

1705. október 7.

II. Rákóczi Ferenc utasításban szabályozza a szécsényi országgyűlés végzése értelmében felállított Gazdasági Tanács működését


[6]

1848. október 7.

Megkezdődik a második szerb nemzeti gyűlés Karlócán

Megújítja május 13-i követeléseit; kéri, hogy az uralkodó az összmonarchián belül a horvát-szlavón királysággal azonos jogállást biztosítson a szerb vajdaságnak; a birodalmi minisztériumot egészítsék ki egy szerb taggal; sorozást rendel el és adót vet ki a vajdaság területén.


[7]

1848. október 7.

Karl Roth csapatai leteszik a fegyvert

A császári tábornok csapatai Ozoránál (Tolna vm.) Perczel Mór ezredes és Csapó Vilmos őrnagy egységei előtt adják meg magukat.


[8]

1848. október 7.

A képviselőház törvénytelennek nyilvánítja Récsey Ádám kinevezését

Törvénytelennek nyilvánítja még Jellasics báró október 3-i kinevezését, az országgyűlés feloszlatását és a haditörvénykezés bevezetését.


[9]

1849. október 7.

Meghal Edgar Allan Poe

40 éves korában meghal Baltimore-ban Edgar Allan Poe amerikai író. A művész utolsó éveiben erős depresszióban szenvedett. Edgar Allan Poe már 16 éves korában megpróbálkozott az írással, álnéven. Költeményei azonban kevés elismerésre találtak, s csupán Charles Baudelaire fordítása révén fedezték fel benne a francia szimbolisták egyik legjelentősebb előfutárukat. Sikert elsősorban mesteri rémregényei és detektívtörténetei arattak, mint például `Az Usher-ház pusztulása` `A Morgue utcai kettős gyilkosság`. Később versei is népszerűek lettek (`A holló`). A szórakoztató irodalomban új műfajt teremtő költő halálát előidéző körülmények máig tisztázatlanok.


[10]

1856. október 7.

Szabályozzák a házassági jogot

Császári nyílt parancs 1857. január 1-i hatállyal szabályozza a házassági jogot


[11]

1857. október 7.

Megszületett Ferenczi Zoltán irodalomtörténész

Az egyik legjelentősebb és legteljesebb Petőfi-életrajz szerzője Borsán látta meg a napvilágot. Műve évtizedekig a Petőfi-kutatások legfontosabb forrásműve volt. Irodalomtörténeti tanulmányait alapossággal, gazdag forrásanyag felhasználásával írta; számos irodalomtörténeti és történelmi munkája jelent meg. Dante, Shakespeare és Goethe műveiből fordított. Szerkesztésében látott napvilágot `A magyar irodalom története 1900-ig` és a Mindentudó Kis Lexikon. Budapesten hunyt el 1927. május 31-én.


[12]

1865. október 7.

Átadják a Csokonai Színházat

Debrecenben 1865. október 7-én nyitotta meg kapuit a mai Csokonai Színház. A cívis városban 1798-tól játszottak társulatok, később nyaranta rendszeresen erdélyi társulatok léptek fel. 1810-ben önálló társulat jött létre, később itt játszott Kántorné, Megyeri Károly és Udvarhelyi Miklós is. 1824-1865 között a város bekapcsolódott a vándortársulatok útvonalába és műsorába, s a színészek több helyen is felléptek Debrecenben. AZ első állandó kőszínház 1861-65 között épült Skalnitzky Antal tervei szerint, majd 1865. október 7-én Katona József Bánk bán című drámájával nyitotta meg kapuit. 1949-ben államosították, majd korszerűsítették, 1955-ben két szárnyépületet építettek hozzá. 1958-61 között teljesen felújították, majd 1978-82 között átépítették. A társulat jelenleg prózai és operai tagozattal működik. A színház 1916-tól Csokonai nevét viseli.


[13]

1871. október 7.

Felkelés tör ki a határőrvidéken

A horvát jogpárt vezetői fegyveres felkelést robbantanak ki a horvát határőrvidéken, s kiadják az önálló délszláv királyság jelszavát.


[14]

1872. október 7.

Megkezdődik a tanítás a Budapesti Tanítóképző Intézet Gyakorló Főgimnáziumában

Ez volt Európa első olyan tanárképző intézménye, amely egyúttal az egyetemet végzett tanárjelöltek számára is biztosította a szükséges iskolai gyakorlatot. Megszervezése Kármán Mór elképzelései szerint történt, s az intézettel a fejlettebb közoktatást működtető európai országokat is megelőzték. 1887-ben készült el az iskola mai épülete, s akkor költözött jelenlegi helyére a Kossuth Lajos utcai épületéből. 1950-ben megszüntették gyakorló iskola jellegét és tanácsi hatáskörbe utalták. Akkor Apáczai Csere Jánosról, 1957-ben pedig Ságvári Endréről nevezték el. 1959-ben újjászervezték, azóta ismét az ELTE-hez tartozik. 1990 óta Trefort Ágoston egykori vallás- és közoktatási miniszter nevét viseli.


[15]

1879. október 7.

Létrejön a `kettős szövetség`

Andrássy Gyula gróf közös külügyminiszter és Heinrich Reuss herceg bécsi német követ aláírják a kettős szövetség létrehozását kimondó okiratot. Ennek értelmében a Német Birodalom és az Osztrák-Magyar Monarchia `kettős szövetséget` köt, amelyben a szerződő felek orosz támadás esetén kölcsönös segítségnyújtásra kötelezik magukat. Az egyezmény létrejöttében jelentős szerepe van Andrássy Gyula gróf közös külügyminiszternek, aki a magyarországi szlávsággal kapcsolatos pánszláv aggodalmak miatt oroszellenes beállítottságú. Oroszország elégedetlen a Berlini Kongresszus (1878. VI. 13-VII. 13.) eredményeivel. Arra kényszerült, hogy lemondjon egy orosz fennhatóság alatt álló és a Földközi-tengerre kijárattal rendelkező Nagy-Bolgár Birodalomról, amelynek elfogadását a San Stefanó-i békében már ráerőltette Törökországra. Ausztria és Oroszország a Balkánon egymással versengenek, ezért további összeütközéstől tartanak. Egy francia-német konfliktus esetén Oroszország Franciaország mellé állna.


[16]

1885. október 7.

Véget ér a nemzetközi gazdakongresszus Budapesten


[17]

1892. október 7.

Meghal Karacs Teréz pedagógus

Pesten született 1808. április 18-án. 846-ban Miskolcon nőnevelő intézetet alapított, amelyet 1859-ig maga vezetett. Ekkor a kolozsvári felső leányiskola igazgatója lett, majd a Teleki családnál volt nevelőnő. Leánynevelési törekvéseiben Teleki Blankához csatlakozott, sőt demokratikus szemlélet tekintetében még meg is haladta őt. A nők fokozottabb képzését főként az emberiség haladása érdekében sürgette. Nevelési tárgyú írásai mellett értékesek visszaemlékezései. Összes műveit többször is kiadták. Békésen érte a halál.


[18]

1897. október 7.

Megszületett Kner Erzsébet könykötő

A híres gyomai nyomdaalapító, Kner Izidor ötödik gyermeke Lipcsében ismerkedett a német könyvművészettel, majd hamarosan kialakította egyéni díszítőstílusát. Budapestre visszatérve 1924-ben nyitotta meg saját műhelyét, ahol a hagyományos könyvkötészeti technikát alkalmazta: kizárólag eredeti, nemes anyagok felhasználásával kísérelte meg az ipar és a művészet harmóniájának helyreállítását. 1949-ben vándorolt ki az Egyesült Államokba, ahol chicagói önálló műhelyében kereken 30 éven át dolgozott, 1952-től 1982-ig. Kiállításai nagy sikert arattak Magyarországon is, utoljára 1987-ben. 1998. március 1-jén hunyt el Chicago-ban.


[19]

1904. október 7.

Tisza István elküldi az ún. ugrai levelet

A miniszterelnök ebben arról értesíti biharugrai választóit, hogy módosítani (szigorítani) kívánja a házszabályokat.


[20]

1911. október 7.

Megszületett ifj. Horváth János irodalomtörténész

A budapesti egyetemen Huszti József tanítványa volt. 1941-ben Calanus püspök Attila életrajzáról doktorált. 1941-42-ben Paul Lehmann mellett Münchenben tanult. A 2. világháborúban hadifogságba esett, magántanári képesítése elmaradt. 1962-től az ELTE tanára, 1972-től a latin tanszék vezetője volt. Főleg a magyarországi latin irodalommal foglalkozott, e területen úttörő munkásságot fejtett ki. A középkori latin nyelv, s ezen belül a magyarországi latin nyelvű irodalom kiváló kutatója volt. Kutatásait Kossuth-díjjal (1955) jutalmazott könyvében foglalta össze az Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílusproblémái című művében. Legnevezetesebb fordítása Hess András Chronica Hungarorumja (1973). Budapesten hunyt el 1977. február 3-án.


[21]

1912. október 7.

Megszületett Tátrai Vilmos hegedűművész

A kispesti születésű művész 1921-24-ben, majd 1929-34-ben a Nemzeti Zenede hallgatója, 1924-27 között a Zeneakadémián Szerémi Gusztáv növendéke volt. Két évet tanult Waldhuber Imrénél és Rados Dezsőnél is. 1933-ban került a Budapesti Hangversenyzenekarhoz, előbb elsőhegedűs, majd 1940-től koncertmester volt. 1936-37-ben Buenos Airesben, 1940-ben Ankarában zenekarban játszott. 1945-46-ban a Rádiózenekar, majd 1946-1978 között a Székesfővárosi, illetve az Állami Hangversenyzenekar koncertmestereként tevékenykedett. A Tátrai-vonósnégyest 1946-ban alapította, s a zenekarral világhírnevet szerzett. Az 1950-es években az együttesben muzsikált Szűcs Mihály, Konrád György és Banda Ede. A vonósnégyes nemzetközi diadalútjának jelentős állomása volt, hogy 1948-ban megnyerte a budapesti nemzetközi Bartók-kvartettverseny első díját. 1957-ben megalapította a Magyar Kamarazenekart, amelynek szintén vezetője volt. 1965-től egyetemi tanárként a Zeneművészeti Főiskolán tanított. Mintegy 200 hanglemezfelvétele készült, 64 magyar mű ősbemutatója, 52 külföldi mű első előadása, kottapublikációk és tanulmányok fűződtek a nevéhez. 1999. február 2-án hunyt el Budapesten. 2001-ben Hegedűszó alkonyatban címmel önéletrajzi kötete jelent meg.


[22]

1920. október 7.

Az ÉME tüntetést rendez Budapesten

Az Ébredő Magyarok Egyesülete szervezte tüntetésen megostromolják a Lipótvárosi Kaszinót és a Demokrata Kör helyiségeit.


[23]

1922. október 7.

Megszületett Polcz Alaine író, pszichológus

Kolozsváron született, 1949-ben az ELTE bölcsészettudományi kara pszichológia szakán végzett. Ugyanebben az évben kötött házasságot Mészöly Miklós Kossuth-díjas íróval, akivel harmonikus, kiegyensúlyozott házasságuk, egymást építő együttlétezésük legendás volt. Felnőtt elmebetegekkel folytatott művészeti terápiát, majd gyermek-ideggondozóban játékdiagnosztikával foglalkozott, játékteszteket dolgozott ki, a SOTE II. számú Gyermekklinikáján a súlyos beteg, haldokló gyermekek és a hozzátartozók pszichológusa. Alapozó fontosságú műveket publikál a gyerekek haláltudatáról. Tanatológiai, pszichológiai munkái kézikönyveknek számítanak. A nevéhez fűződött a Magyar Hospice Mozgalom megalapítása és elindulása, s haláláig a Magyar Hospice Alapítvány elnökeként tevékenykedett. Főbb művei: A `kisoroszlán-játék` mint diagnosztikai és terápiás eszköz (1962), A bábjáték alkalmazása a gyermekpszichodiagnosztikában és pszichoterápiában (1966), Bábjáték és pszichológia (1966), Aktív játékdiagnosztika és játékterápia (1974), Orvosi pszichológia a gyakorlatban (Pertorini Rezsővel, 1976), A rend és a rendetlenség az emberi cselekvésben (1987), A halál iskolája (1989), Asszony a fronton (dokumentum-regény 1991), Meghalok én is? A halál és a gyermek (1993), Macskaregény (1995), Éjjeli lámpa (1996), Ideje a meghalásnak (1998), Főzzünk örömmel (1998), Világjáték (1999), Az életed, Bíró Berta (2000), Leányregény (2000), Gyászban lenni (2000), Élet és halál titkai (2001), Gyermek a halál kapujában (2001), Karácsonyi utazás (2002), Kit siratok? Mit siratok? (2003), Rend és rendetlenség (2004), Kit szerettem? Mit szerettem? (2004), Együtt az eltávozottal (2005), Egész lényeddel (2006), Az utolsó mérföld (Bitó Lászlóval, 2007), Élet, hit, lélek (társszerző, 2007). A gyermekek pszichés és idegrendszeri betegségeinek gyógyítását szolgáló új diagnosztikai módszerek kidolgozásáért, a Magyar Hospice Alapítvány létrehozása érdekében végzett munkásságáért, írásaiban is tükröződő, mély humánumtól vezérelt segítő tevékenységéért 2001-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét. 2007. szeptember 20-án hunyt el Budapesten.


[24]

1924. október 7.

Lemond Daruváry Géza

A külügyminiszter utóda november 15-től Scitovszky Tibor lesz.


[25]

1931. október 7.

Megszületett Desmond Tutu, Fokváros érseke

Desmond Mpilo Tutu Klerksdorp-ban látta meg a napvilágot, apja falusi tanító volt. Orvosnak készült, de szülei nem tudták előteremteni a tanulmányokhoz szükséges pénzt, így az olcsóbb tanárképző főiskolán szerzett diplomát, majd falusi iskolákban tanított, de 1957-ben a faji megkülönböztetést alkalmazó bantu oktatási törvények miatt lemondott állásáról. Egyházi pályára lépett, Huddlestonban, majd a neves londoni King,s College-ban tanult. 1961-ben szentelték pappá. Hazájába visszatérve több mint egy évtizeden át különböző egyetemeken anglikán teológiát oktatott. 1972 és 1975 között vezető munkatársa volt az Egyházak Ökumenikus Tanácsa londoni irodájának, majd a johannesburgi St. Mary-székesegyház főlelkészeként dolgozott. A Dél-afrikai Egyházak Tanácsának élén 1978 óta áll. A dél-afrikai hatóságok állandó zaklatása ellenére élesen bírálta a pretoriai rezsim politikáját és a fehér kisebbség egyeduralmát. 1976-ban, a sowetói véres események idején maga is aktív szerepet játszott a megmozdulásokban. (1976. június 16-án fekete bőrszínű tanulók agyonvertek egy fehéret. A zavargások indítéka az volt, hogy a kormány a feketék iskoláiban bővítette az afrikaans, a gyűlölt fehér államnyelv oktatását. A hetekig tartó felkelésnek sok halottja és sebesültje volt.) 1984-ben Nobel-békedíjat kapott a faji megkülönböztetés elleni, erőszakmentes eszközökkel vívott küzdelméért. 1986-tól 1995-ig Fokváros érseke, a dél-afrikai provinciális egyház metropolitája, 1988-ban a Western Cape-i Egyetem elnöke. 1987-1997-ig az Afrikai Egyházak Konferenciájának elnöke volt.


[26]

1935. október 7.

A Népszövetség tanácsa Olaszországot agresszorrá nyilvánítja

Javasolja továbbá Olaszország ellen a pénzügyi és gazdasági szankciók életbe léptetését.


[27]

1937. október 7.

Bemutatják a 120-as tempó című filmet

Rendező: Kardos László.


[28]

1937. október 7.

Fürdőügyi világkongresszust tartanak Magyarországon

A tanácskozáson megalakult a Gyógyfürdők, Klimatikus és Tengeri Üdülők Nemzetközi Szövetsége, A FITEC központjául Budapestet választották, és a II. világháborúig örökös házigazdája is volt a szervezetnek. A magyar főváros akkor nyerte el hivatalosan is a fürdővárosi rangot. A szervezet 1947-ben prágai központtal újjáalakult. Ma Nemzetközi Gyógyfürdő- és Éghajlatügyi Szövetség néven működik.


[29]

1938. október 7.

Megalakul Pozsonyban az Egyesült Magyar Párt Parlamenti Klubja

Elnöke a pártelnök Esterházy János gróf, alelnöke Jaross Andor lesz.


[30]

1938. október 7.

Megérkezik Prága válaszjegyzéke

Készek a tárgyalásokat október 9-én Komáromban megkezdeni. A delegáció vezetője J. Tiso szlovák miniszterelnök.


[31]

1938. október 7.

Ülést tart a Magyarországi Szociáldemokrata Párt választmánya

Állást foglalnak a Felvidék visszacsatolása mellett.


[32]

1938. október 7.

Horthy Miklós magánlevélben fordul N. Chamberlainhez

A kormányzó `mint hazáját szerető egyszerű ember` az angol kormányfő támogatását kéri a magyar törekvések megvalósításához.


[33]

1938. október 7.

A német külügyminisztérium állást foglal a csehszlovákiai magyar követelésekkel kapcsolatban

Németországnak nem érdeke, hogy Szlovákiát és Kárpátalját Magyarországhoz csatolják; katonai szempontból is ellenzi a közös magyar-lengyel határt.


[34]

1940. október 7.

Sztrájkba lépnek a salgótarjáni bányászok

A sztrájkhoz 16 bányatársulat 36 széntermelő üzem bányászai csatlakoznak, összesen 31200 fő; a sztrájk célja: jobb élelmiszer-ellátás, magasabb bér kiharcolása. November közepén a kormány katonasággal letöri a részben a nyilasok által irányított sztrájkot, több mint 300 személyt őrizetbe vesznek.


[35]

1944. október 7.

Az ENSZ lép a Népszövetség helyére

Az USA, a Szovjetunió, Nagy-Britannia és Kína képviselői a Dumbarton Oaks-i konferencián elhatározták, hogy a Népszövetséget (1919. IV. 18.) felváltják az Egyesült Nemzetek Szervezetével. Alapelveket fogalmaznak meg, amelyek szerint kellene a szervezetet felépíteni. A legfontosabb szerv a biztonsági tanács lesz, amelynek tagjai a négy tárgyaló nagyhatalom. Hosszas tárgyalások után Franciaország eléri, hogy felveszik ötödik állandó tagnak. Tárgyalópartnerei nem ismerik el teljes érvényű győztes hatalomnak, mivel 1940-ben letette a fegyvert. Problémát jelent a szavazatok megoszlása. Eleinte Sztálin mind a 16 szovjetköztársaság számára egy-egy szavazatot kíván.


[36]

1945. október 7.

Törvényhatósági választásokat tartanak Budapesten

A II. világháború utáni első községi (törvényhatósági) választást 1945. október 7-én tartották Budapesten. A szavazáson a Független Kisgazdapárt 295.187 szavazatot és 122 mandátumot, a kommunista-szociáldemokrata szövetség 249.711 szavazatot és 51-51 mandátumot, a Polgári Demokrata Párt 22.292 szavazatot és 9 mandátumot, a Nemzeti Paraszt Párt 11.741 szavazatot és 5 mandátumot, míg a Magyar Radikális Párt 5.013 szavazatot és 2 mandátumot szerzett.


[37]

1949. október 7.

Kikáltják a Német Demokratikus Köztársaságot

1949. május 23-án nevet változtat Németország, és megalakul a Német Szövetségi Köztársaság. Válaszlépésként 1949. október 7-én a szovjet zónából megalakul a Német Demokratikus Köztársaság. Az NDK fôvárosa Kelet-Berlin, új nevén Berlin lesz, Nyugat-Berlin pedig önálló városállamként az NSZK részévé válik.


[38]

1955. október 7.

Az utolsó hadifoglyok is megérkeznek az NSZK-ba a Szovjetunióból


[39]

1986. október 7.

Megjelenik a The Independent című brit napilap első száma

A lap megjelenése azért keltett szenzációt, mert mögötte nem állt olyan anyagi háttér, mint az 1785 óta létező The Times, vagy az 1791 óta fennálló The Observer mögött. Ezeket a 13-17 milliós példányszámban megjelenő újságokat ugyanis hatalmas és befolyásos sajtómágnások támogatják. Az új lap alapítója és 1994-ig vezető főszerkesztője Andreas Whittam Smith volt. A nevében is jelzetten független lap külön oldalakat szentel olyan témáknak, mint a tudomány, az egészség és az oktatás. Bő terjedelemben foglalkozik a művészetekkel, átfogó műsorajánlója van, rengeteg helyet hagy a fotóknak, és a kommentár akár a címoldalra is kerülhet `ha komoly dolgokkal foglalkozik`. A lap azonban nem tudott anyagi támogató nélkül maradni. 1990 novemberében az El Pais és a La Republica vállalt benne tőkerészesedést, 1994 áprilisában pedig a Mirror Group és az Independent Newspapers közösen többségi tulajdont szerzett a Newspaper Publishing-ben, a The Independent kiadójában.


[40]

1988. október 7.

A parlamentben `felállásos szavazással` döntenek arról, hogy folytatni kell a bős-nagymarosi vízi erőmű építését


[41]

1989. október 7.

Megalakul az MSZP

Az állampárt megszűnt, új, demokratikus szerveződés jött létre: a Magyar Szocialista Párt. A párt magát a nyugati szocialista pártokkal rokon politikai intézményként határozta meg. `Kíméletlen őszinteséggel szembenéz elődje múltjával` és `az MSZMP-n belüli reformtörekvések örökösének tekinti magát` – mondja a kongresszusi állásfoglalás. Elnökének Nyers Rezsőt választották meg. A kormány tagjai közül Németh Miklós, Horn Gyula, Pozsgay Imre foglaltak helyet az új párt legszűkebb vezetésében. (Nyers Rezső megválasztásáig maga is a kormány tagja volt.) Elfogadták a párt alapszabályát és programnyilatkozatát. Ugyanakkor tudomásul vették a `Történelmi utunkról` című dokumentumot, amely az év elején itthon először fogalmazta meg 1956-ról a `népfelkelés` formulát, és áttekintést adott Magyarország 1945. utáni fejlődéséről, kritikailag vizsgálva felül a párt szerepét. Nyers Rezső zárszavában hangsúlyozta: a párt a reformkörök és a népi demokratikus platform között létrejött kompromisszumnak az eredménye. A párt szocialista párt. Nem szociáldemokrata, nem kommunista, de vállalja a kétféle mozgalom történelmi értékeit. Állást foglaltak amellett, hogy a demokratikus átalakulását további `forgatókönyve` szerint a népszavazással megválasztandó köztársasági elnökségre a jelöltjük a reformkörösök támogatottja: Pozsgay Imre.


[42]

2002. október 7.

Budapesten tanácskoznak a luxemburgi hatok

Budapesten tanácskoznak az EU-val 1998 vége óta csatlakozási tárgyalásokat folytató hat ország, az ún. luxemburgi hatok (Magyarország, Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Szlovénia) főtárgyalói. Ez a luxemburgi hatok 18., egyben utolsó egyeztetése a csatlakozási tárgyalások befejezése előtt. A részvevők állásfoglalása szerint a hat ország az EU-csatlakozás első napjától az összes közösségi politikában részt akar venni.


mult-kor.hu

©2017 idStudio & SMThemes.com  oldal info: [email protected]